Skip To Main Content

Francais et Kreyol

Ou pa pou kont ou

Boston Area Rape Crisis Center (BARCC) renmen travay pou pèp Ayisyen e sèvi kominote Ayisyen nan Boston.

Statistik ki sòti nan Enstiti Nasyonal pou Lajistis (2000) montre kijan 1 sou 4 fanm ak 1 sou 6 moun yo viktim vyolans seksyèl pandan lavi yo. Vyolans seksyèl afkte tout moun, tout race, tout klas sosyal, granmoun ak timoun. Daprè Biwo statistik pou lajistis (2000), 90% moun ki te viktim yon vyolans seksyèl yo gen yon lide sou kilès moun ki te viole yo. Men 7 sou 10 viktim vyolans seksyèl yo byen konnen kilès moun ki te fè kadejak sou yo.

Te fonde an 1973, BARCC ede ak sipò tout moun ki te eksperyans vyolans seksyèl. Bon jan kalite sèvis disponib nan biwo pou tout moun ki bezwen geri tèt yo oubyen ki vle geri yon moun yo renmen nan fanmiy yo ak nan kominote yo.

Pou kontakte BARCC, ou mèt rele nan telefon sa-a: 800-841-8371, pou apel ijan. Nan telefon 617-492-8306 pou apel ki pa ijan. 

Si ou bezwen asistans legal ak referans legal, edikasyon ak fòmasyon, ak lòt sèvis, toujou, ou ka rele biwo a BARCC nan 617-492-8306.

Partager cet article:
Cherchez pour soutènement? Obtiens de l'aide